zapisz30akcja

 

List Otwarty Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich:

"Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Premier, Szanowny Panie Ministrze,
Jako Dziekani Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich protestujemy przeciwko trwającym i planowanym w najbliższej przyszłości, daleko idącym ingerencjom w cenne ekosystemy naszego kraju, w tym w szczególności ekosystemy Puszczy Białowieskiej i dużych polskich rzek. Wyrażamy tym samym sprzeciw wobec realizowanej polityki eksploatacji zasobów przyrodniczych, prowadzonej bez uwzględnienia społecznych i ekonomicznych kosztów degradacji środowiska naturalnego. Uważamy, że prowadzone aktualnie działania gospodarcze, w tym wprowadzane przez Ministerstwo Środowiska akty prawne, przyczynią się - poprzez bezpowrotną dewastację zasobów przyrodniczych - do zubożenia społeczeństwa i wzrostu zagrożenia kraju zjawiskami katastrofalnymi.
Wobec rosnącej globalnej ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, przeciwstawianie ochrony przyrody wartościom ekonomicznym i społecznym straciło rację bytu. Przeświadczenie, że „nie stać nas na ochronę przyrody”, okazało się błędne i ustąpiło pewności, że nie możemy pozwolić sobie na to, aby jej nie chronić.
Dlatego domagamy się od decydentów wypracowania takich strategii gospodarowania zasobami przyrodniczymi Polski, które odrzucą podejście czysto eksploatacyjne na rzecz łączenia ochrony cennych walorów przyrodniczych zużytkowaniem gospodarczym irekreacyjnym, strategii uwzględniających ekonomiczne i społeczne koszty nadmiernej eksploatacji przyrody, w tym konsekwencje utraty usług pełnionych przez degradowane ekosystemy.
W szczególności, oczekujemy respektowania zapisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz wynikającego z nich zachowania przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych w ekosystemach Puszczy Białowieskiej i dolinach dużych rzek Polski.
 
Wyrażamy także głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w Puszczy Białowieskiej, gdzie poprzez masowe cięcia niszczona jest przyroda najcenniejszego w skali kraju kompleksu leśnego. Zwracamy przy tym uwagę, iż działania te wiążą się obecnie z realnym ryzykiem umieszczenia Puszczy Białowieskiej na prowadzonej przez UNESCO Liście Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.
Apelujemy o podjęcie dialogu z naukowcami sprzeciwiającymi się prowadzonej ingerencji w środowisko przyrodnicze oraz kierowanie się aktualną wiedzą naukową przy podejmowaniu kluczowych decyzji.
Pamiętajmy o ciążącej na nas moralnej i prawnej odpowiedzialności za zachowanie przyrody dla następnych pokoleń w stanie niepogorszonym."
 
Poniżej odpowiedź Ministerstwa Środowiska.
Wszystkie działania MŚ prowadzone są zgodnie z prawem europejskim i polskim – powiedział rzecznik resortu Paweł Mucha, odnosząc się do apelu dziekanów wydziałów przyrodniczych uniwersytetów, w którym domagają się oni m.in. zaprzestania ingerencji w środowisko naturalne.
 
Adresatami wysłanego dziś listu otwartego są prezydent RP, premier i minister środowiska. Sygnatariusze pisma domagają się w nim respektowania prawa polskiego i międzynarodowego, zaprzestania prowadzonej obecnie ingerencji w środowisko naturalne m.in. Puszczy Białowieskiej oraz dolin dużych rzek Polski, a także dialogu z tymi naukowcami, którzy sprzeciwiają się tym działaniom.
 
 
Rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha, odnosząc się do zreferowanych mu przez PAP głównych postulatów listu, powiedział, że wszystkie działania Ministerstwa Środowiska prowadzone są zgodnie z prawem. – Ministerstwo Środowiska wykonuje prawo europejskie oraz prawo polskie – wskazał rzecznik.
 
Jednocześnie dodał, że zaprasza sygnatariuszy pisma do rozmowy o Puszczy Białowieskiej, ale tam, na miejscu. – Żebyśmy na miejscu mogli porozmawiać w towarzystwie lokalnej społeczności, która mądrze gospodarując, zarządzając tym obiektem i korzystając z niego racjonalnie, przyczyniła się do tego, że przetrwał on do naszych czasów. Chciałbym, żeby dyskusja o Puszczy Białowieskiej bazowała przede wszystkim na dokumentach i na praktycznej wiedzy leśników, ale dobrze, że naukowcy także włączają się w tę debatę – dodał Mucha.
 
źródło: wiadomosci.onet.pl
 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12