Formularz rejestracji 29 akcja

 

Baza wiedzy

Żeby skutecznie działać dla środowiska potrzebna jest nam wiedza. Dlatego przygotowaliśmy dla Was, w formie pytań i odpowiedzi, trochę informacji na temat tego, jak działa system gospodarowania odpadami w gminach. W przygotowaniu kolejne informacje :)

 

Gminy odpowiadają za utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie organizując odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zapewniając dostęp do infrastruktury służącej utrzymaniu czystości: kosze na odpady, pojemniki do segregacji, punkty selektywnego zbierania odpadów. Obowiązkiem gmin, jako podmiotów zobowiązanych do utrzymania czystości i porządku, jest również reagowanie na każde dzikie wysypisko, które znajdzie się w ich granicach administracyjnych: wszczęciem postępowania administracyjnego wobec posiadacza odpadów, jeśli tego można ustalić, lub uprzątnięciem dzikiego wysypiska. Znowelizowana ustawa wskazała źródło finansowania - gminy mogą pokrywać koszty usuwania dzikich wysypisk z opłat pobieranych od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszt ten stał się tym samym kosztem funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami w gminach. Kalkulując stawki opłat gminy powinny uwzględniać koszt usuwania dzikich wysypisk na swoim terenie.

 

Rada gminy ustalając stawki opłat musi uwzględnić maksymalne stawki określone ustawą, które zależne są od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę, określanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale każdego roku za rok poprzedni.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w 2014 r. wyniósł 1340 zł, co oznacza, że maksymalna stawka może wynieść nie więcej niż 26,8 zł od osoby, lub nie więcej niż 75,04 zł od gospodarstwa domowego. W przypadku naliczania stawek od m3 zużytej wody – nie więcej niż 9,38 zł za 1 m3, a w przypadku naliczana stawek od powierzchni lokalu mieszkalnego – nie więcej niż 1,07 zł za 1m2.

 

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina musi zapewnić mieszkańcom możliwość pozbywania się wszystkich rodzajów odpadów powstających w gospodarstwie domowym (odpadów komunalnych). Może się to odbywać poprzez odbiór odpadów z nieruchomości, poprzez przyjmowanie w punktach selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) lub w inny zorganizowany przez gminę sposób. Gmina może jednak ograniczyć ilość odbieranych (przyjmowanych do punktu selektywnego zbierania odpadów) odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

 

Od kwietnia do października gmina zobowiązana jest odbierać odpady zmieszane oraz bioodpady co najmniej raz w tygodniu z budynków wielolokalowych i co najmniej raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. W przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość odbioru tych odpadów może być rzadsza.

 

Uwagi ogólne dotyczące uchybień w utrzymaniu czystości i porządku, tj. śmieci na poboczu, brak koszy na odpady, dzikie wysypiska należy kierować do urzędów gmin, w granicach których wystąpiło uchybienie. Fundacja Nasza Ziemia przygotowała bazę telefonów kontaktowych oraz adresów mailowych do osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w poszczególnych gminach. Baza będzie dostępna na stronach internetowych www.sprzatanieswiata-polska.pl i www.naszaziemia.pl już od 22 kwietnia.

Zgodnie z art. 6r ust. 3d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina powinna określić w stosownej uchwale sposób zgłaszania uwag dotyczących niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego od nas odpady lub prowadzącego na zlecenie gminy punkt selektywnego zbierania.

 

Na pojęcia „mieszkaniec” i „zamieszkiwanie” należy patrzeć w kontekście samej ustawy i celom, w jakich została stworzona – chodzi o odbiór i zagospodarowanie wytworzonych przez mieszkańców odpadów. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nacisk położony jest na faktyczne przebywanie (bytowanie) danej osoby na nieruchomości, na koncentrację życia w danym miejscu, co powoduje wytwarzanie na tej nieruchomości odpadów komunalnych przez tę osobę i konieczność zagospodarowania tych odpadów. Mieszkańcem jest więc każda osoba faktycznie zamieszkująca nieruchomość, przy czym przez zamieszkiwanie należy rozumieć taki rodzaj pobytu osoby cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby w mieszkaniu faktycznie zajmowanym, stanowiącym jej centrum życia domowego w danym okresie, a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem po pracy czy nauce. Dana nieruchomość w określonym okresie stanowi więc miejsce koncentracji interesów życiowych określonej osoby.

Zdjęcia pokaz slajdów PicLens