facebook

 


Jakie projekty mogą być realizowane w ramach Konkursu?

W zasadzie każde, które spełniają cele określone w Regulaminie. Mogą to być projekty, które już trwają, są kolejną edycją, natomiast nie można zgłaszać projektów zakończonych. Można ubiegać się o grant w jednej z dwóch kategorii:

a.) Zaproś naturę do siebie – działania o charakterze edukacyjnym, które nie zakładają trwałych inwestycji np. warsztaty, seminaria, cykl zajęć lekcyjnych i terenowych, spotkania ze specjalistami, bezpośrednia obserwacja przyrody, działania o charakterze badawczym i doświadczalnym, itd. Działania w ramach kategorii Zaproś naturę do siebie mogą być dofinansowane w wysokości maksymalnie 5.000 złotych,

b.) Małe formy ochrony przyrody – działania o charakterze edukacyjnym, które zakładają dodatkowo trwałe inwestycje np. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o zbudowanie ścieżki edukacyjnej, wyszukiwanie drzew spełniających wymogi pomników przyrody, sadzenie drzew, stawianie tablic edukacyjnych o ekosystemach, tworzenie ścieżek zmysłów, odnawianie szlaków turystycznych, itd. Działania w ramach kategorii Małe formy ochrony przyrody mogą być dofinansowane w wysokości maksymalnie 10.000 złotych.

Należy pamiętać, że projekty nie mogą trwać dłużej niż jest to określone w Regulaminie.obserwacje przyrodnicze

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Placówki oświatowe - przedszkola, szkoły różnego szczebla, biblioteki, świetlice, domy kultury, ośrodki edukacyjne, a także organizacje pozarządowe i samorządy.

Ile musi wynosić wkład własny? Czy musi to być wkład pieniężny?

Nie, nie jest wymagany wkład pieniężny. Może to być wkład rzeczowy (wynajem sali, użytkowanie sprzętu) albo praca wolontariuszy (np. osób pracujących przy projekcie). Nie ma też określonego progu wkładu własnego - może to być 10%, 50%, ale może też nie być go w ogóle (jeśli akurat taka jest potrzeba). Jednak gorąco zachęcamy do szukania partnerów projektu, ponieważ wspólnie łatwiej jest zagwarantować możliwie najlepszy efekt prowadzonych działań!

O jaką kwotę można wnioskować?

Nie ma określonej minimalnej kwoty, o którą można wnioskować. Maksymalnie dotacja może wynieść 10 000 zł w ramach projektów zawierających inwestycje lub 5 000 zł w przypadku działań jedynie edukacyjnych. Możliwe są oczywiście wszelkie warianty pośrednie.

Zachęcamy do tego, aby rozważnie i rzetelnie podejść do konstruowania budżetu i dobrze umotywować (w opisie) wszelkie koszty. Planując budżet, warto pamiętać również o tym, że ceny produktów czy usług mogą z biegiem czasu się zmieniać!

Na co należy zwracać uwagę pisząc wniosek?

Bardzo istotna jest czytelność. Sugerujemy ujmowanie tekstu w akapity, punkty, organizowanie długich opisów np. w tabele. Bardzo ułatwia to odbiór - wszystko jest zrozumiałe i klarowne.

Prosimy również pamiętać o wszystkich załącznikach do wniosku (są wymienione na końcu formularza).

Po napisaniu wniosku zachęcamy, aby przeczytać go jeszcze raz, zwłaszcza dokładnie przejrzeć budżet - czy wnioskowana kwota nie jest za wysoka, czy wszystkie kolumny i wiersze dobrze się sumują.

W opisie projektu prosimy zwracać uwagę na poprawność merytoryczną planowanych działań (żeby nie sadzić drzew np. w lipcu). Ważne jest, aby działania trafiały do możliwie wielu odbiorców - np. poprzez organizację wystawy albo przedstawienia, wycieczki, konkursów.
Istotne jest również, aby podejść do tematu możliwie w szeroki sposób - przecież działania przyrodnicze łączą w sobie sztukę, matematykę, informatykę, historię - nie bójmy się pracować różnymi wartościami w projekcie!

warsztaty plastyczne bez kredekWśród załączników znajduje się oświadczenie o potwierdzeniu źródeł finansowania (własnego i wszystkich współfinansujących) - co to za dokument?

Jeżeli wnioskodawca planuje dodatkowe finansowanie projektu ze środków własnych bądź innych sponsorów, jest zobowiązany dołączyć do wniosku pismo, w którym dyrektor placówki/organizacji, w przypadku środków własnych bądź prawomocny przedstawiciel sponsora potwierdzą udzielenie wsparcia. Pismo potwierdzające udzielenie wsparcia finansowego powinno zawierać wyszczególnienie celu, na który przekazane zostaną fundusze, wysokość kwoty oraz podpis i pieczątkę osoby upoważnionej.

Na przykład: Przedszkole "Zielona łąka" pozyskało jako partnera lokalną firmę sprzedającą sadzonki drzew, krzewów i rośliny zielne. Podczas tworzenia ogrodu, firma zdecydowała się przekazać przedszkolu rośliny i krzewy o łącznej wartości 1000 zł. Należy zatem poprosić firmę, aby napisała oświadczenie, w którym zawrze wszystkie te informacje: kto (firma), komu (Przedszkolu "Zielona łąka"), kiedy (maj 2013), co (rośliny zielne i krzewy), za jaką kwotę (o wartości 1000 zł) przekaże.

Co to są rekomendacje od osób lub instytucji lokalnych?

Za rekomendację uznaje się pismo opiniujące wnioskodawcę oraz jego działalność wystawione przez organizację/instytucję/osobę, z którą dany wnioskodawca współpracował w ramach wspólnego projektu bądź funkcjonują na tym samym terenie. Przykładowo, rekomendację może wystawić urząd gminy (miasta, dzielnicy) bądź któryś z jego poszczególnych wydziałów, organizacja pozarządowa, instytucja państwowa, firma prywatna, jednostka Lasów Państwowych, koło łowieckie, koło wędkarskie itd.

Czy istnieje możliwość wprowadzania zmian do harmonogramu budżetu projektu, który znajduje się w trakcie realizacji?

W wyjątkowych przypadkach, istnieje taka możliwość. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem (Fundacja Nasza Ziemia) i przedstawić pisemną prośbę zawierająca opis proponowanych zmian oraz podać powody, dla których wnioskuje się o zmianę harmonogramu/budżetu. Zmianę można wprowadzić do realizacji po uzyskaniu akceptacji Organizatora.
Jest to bardzo ważne na etapie rozliczania wniosku - wszystkie wydatki muszą zgadzać się z zakładanym budżetem. Dlatego lepiej wcześniej wyjaśniać wątpliwości i wprowadzać zmiany, pod koniec roku może się to okazać bardzo trudne.

Na jakiego płatnika mają być wystawiane faktury dokumentujące wydatki poniesione w ramach grantu?

Jako płatnik faktury zawsze występuje realizator grantu (szkoła, przedszkole, organizacja). Prosimy nie brać faktur na Fundację Nasza Ziemia.

Czy podmiot występujący o grant musi posiadać własne konto bankowe w celu przekazania grantu?

W przypadku placówek oświatowych występujących o grant, nie muszą one posiadać własnego konta bankowego. Pieniądze z grantu mogą zostać przekazane na konto bankowe organu prowadzącego placówkę, np. urzędu gminy lub też na konto Rady Rodziców.Jeśli nie znajdują Państwo odpowiedzi na swoje pytanie lub coś pozostaje niejasne - prosimy o kontakt - postaramy się pomóc i doradzić: 22 622 81 18 lub ula.fabianiak@naszaziemia.pl

Zdjęcia pochodzą z realizacji grantu "Wśród łąk i pól" Stowarzyszenia "Bogatalanta" z Bogacicy (opolskie) - zwycięzcy konkursu grantowego edycji 2012.