25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprztanie wiata - Polska :: 1994-2018 Sprztanie wiata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Rzd przygotowuje stanowisko w sprawie wiatrakw

Firmy wiatrakowe wstrzymuj inwestycje – czekaj na ustaw o odnawialnych rdach energii, a take na stanowisko rzdu dotyczce lokalizacji elektrowni wiatrowych. Posowie PiS-u domagaj si, by byy stawiane w odlegoci co najmniej 3 km od domw i lasw. Eksperci i inwestorzy sprzeciwiaj si takim regulacjom mwic, e te obecnie funkcjonujce s wystarczajce.

– Rzd przygotowuje stanowisko, ktre zostao wywoane Dezyderatem do Rady Ministrw sejmowej Komisji Gospodarki. Mwi o tym, e by moe zasadne byoby wprowadzenie nowych zasad lokalizacji turbin wiatrowych w Polsce. Rzd przygotowa projekt stanowiska, w ktrym odnosi si do tej kwestii – mwi Arkadiusz Sekciski z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Parlamentarny zesp ds. energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i rodowiska (skadajcy si wycznie z czonkw PiS-u) chce wprowadzenia minimalnej odlegoci elektrowni wiatrowych od gospodarstw domowych i terenw lenych. Dla tych o mocy przekraczajcej 500 KW granica powinna wynosi co najmniej 3 km.

Wiatraki, wybudowane przed dniem wejcia w ycie przygotowywanej przez PiS ustawy, bd musiay zosta dostosowane do wymogw nowych regulacji do 31 grudnia 2017 roku. Jak czytamy w projekcie, „picioletni termin podyktowany jest okolicznoci, e inwestycja elektrowni wiatrowej zwraca si rednio wanie po 5 latach”.

W rzeczywistoci zwrot takiej inwestycji zaley m.in. od mocy zainstalowanej w elektrowni, siy wiatru, liczby godzin pracy siowni. Przyjmuje si, e okres zwrotu inwestycji dla maych elektrowni (do 3 kW mocy) wynosi od 3 do 5 lat, natomiast dla wikszych (od 10 kW) – do 15 lat.

Przedstawiciele brany wiatrakowej nie chc zmian w tym zakresie, poniewa – ich zdaniem – obecnie funkcjonujce przepisy w racjonalny sposb reguluj te kwestie.

– Lokalizacja turbin nie jest tworzona w sposb sztuczny, nie odsuwamy wiatrakw na kilometr, ptora czy trzy w odgrnie ustalony sposb. Kady projekt jest traktowany indywidualnie. Jedna turbina wiatrowa moe znajdowa si kilkaset metrw, inna kilometr, a gdzie indziej wystarczy 400 metrw od zabudowa – uwaa Arkadiusz Sekciski.

To stanowisko wydaje si podziela sam rzd. Rada Ministrw przygotowaa dokument odpowiadajcy na Dezyderat Komisji Gospodarki. Rada Ministrw przypomina w nim, e wszelkie tego typu inwestycje – instalacje wykorzystujce si wiatru do produkcji energii (zarwno na ldzie, jak i na morzu) o mocy nie mniejszej ni 100 MW, wymagaj przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko. Zwraca uwag, e naley szczeglnie dba o to, na jakich glebach stawiane s wiatraki. Inwestycje te wi si bowiem z uzyskaniem decyzji na wyczenie danych gruntw z uytkowania rolniczego.

Dokument przypomina o zobowizaniach rzdu dotyczcych rozwoju energetyki odnawialnej, ktre zostay zawarte w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku oraz w Krajowym planie dziaania w zakresie energii ze rde odnawialnych. Zakada on m.in. wybudowanie 6,6 GW mocy zainstalowanej do 2020 roku.

Biorc to pod uwag, rzd stoi na stanowisku, zgodnie z ktrym „naley zwikszy zakres bada i monitoringu zdrowia mieszkacw terenw pooonych w pobliu elektrowni wiatrowych. Monitoring w tym zakresie powinien by przedmiotem bada naukowych”. A take, e: „konieczno wykonania oceny oddziaywania na rodowisko (OO) przy budowie elektrowni wiatrowej, wydaje si by wystarczajca w zakresie oszacowania wpywu inwestycji na rodowisko i zdrowie ludzi.”

W projekcie stanowiska zaznaczono rwnie, e „ewentualna zmiana uregulowa prawnych dotyczca tzw. minimalnej odlegoci powinna by stosowana w bardziej kompleksowy sposb do wszystkich obiektw mogcych potencjalnie wpywa na rodowisko (jak np. inwestycje infrastruktury kolejowej i drogowej czy obiekty telekomunikacyjne)”.

Natomiast wrd samych ekspertw nie ma zgody, co do zasad lokalizowania farm wiatrowych. Wedug Polskiej Akademii Nauk minimalna odlego, w jakiej powinno stawia si wiatraki to 500 m. Natomiast badacze z Instytutu Energetyki Odnawialnej twierdz, e zamiast ograniczania terenw pod takie inwestycje, trzeba wyznaczy specjalne strefy, gdzie bd mogy powstawa elektrownie.

– Odgrnie narzucone odlegoci, niezalenie od tego, czy bdzie to 500 metrw, czy 2 tysice metrw, po prostu si nie sprawdzaj – mwia niedawno Katarzyna Michaowska-Knap z Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Zdaniem ekspertki, najbardziej optymalne jest traktowanie kadej tego typu inwestycji indywidualnie i wydawanie za kadym razem oceny oddziaywania na rodowisko. To gwarantuje np. bezpieczny poziom haasu dla poszczeglnych zabudowa.

Zgodnie z obecnymi regulacjami, elektrownie wiatrowe musz spenia cile okrelone normy haasu – nie mog emitowa wicej ni 45 dB w dzie i 40 dB w nocy.

Stanowisko Rady Ministrw jest ju po konsultacjach midzyresortowych, ale nie zostao jeszcze przyjte.

rdo: Ekonews

Wicej na temat ochrony rodowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

 

Archiwum aktualnoci

2019 1

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12