25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Odra odzyska cenne tereny zalewowe

Odra odzyska tereny zalewowe poprzez odsunięcie wałów przeciwpowodziowych od koryta rzeki. Podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych na odcinku Domaszków-Tarchalice. Projekt jest przykładem do naśladowania w całej Polsce, wszędzie tam, gdzie jeszcze można przywrócić obszary zalewowe, na których rzeka mogłaby swobodnie i bezpiecznie rozlewać swoje wody obniżając zagrożenie powodzią na terenach zabudowanych – przekonuje organizacja WWF Polska.

− W 2000 roku WWF Polska przygotował specjalny „Atlas obszarów zalewowych Odry”, w którym dla całej doliny Odry wyznaczono miejsca zagrożone powodzią i w którym wstępnie wskazano na potrzebę odsunięcia wałów – wyjaśnia Piotr Nieznański z WWF Polska. − Cztery lata później w gminie Wołów dotkliwie dotkniętej powodzią z 1997 roku przedstawiliśmy naszą wizję rozwiązania problemu związanego z potrzebą poprawy bezpieczeństwa powodziowego. W rezultacie miejscowy samorząd postanowił o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny Odry między miejscowościami Domaszków i Tarchalice na cele przeciwpowodziowe. To z kolei umożliwiło nam przygotowanie dokumentacji projektowej dla odsunięcia obwałowań i stworzenia dodatkowej naturalnej retencji dolinowej oraz uzyskanie pozwoleń budowlanych, dzięki którym nastąpiło rozpoczęcie inwestycji.

Przygotowanie projektu technicznego było możliwe dzięki zaangażowaniu finansowemu Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). W celu realizacji tego projektu już w 2006 roku WWF Polska podpisał umowę o współpracy w tym zakresie z RZGW Wrocław i Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych (DZMiUW). Dodatkowo stworzył wspólną Radę projektu, która na bieżąco nadzorowała przygotowanie projektu poszerzenia rozstawu obwałowań. W skład tej Rady, weszli przedstawiciele samorządów, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) z Wrocławia, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw, lokalnych NGO, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, DZMiUW oraz WWF Niemcy i DBU. Pozwoliło to na bieżące reagowanie na pojawiające się konflikty oraz dostosowanie projektu do lokalnych uwarunkowań.

Projekt, który jest realizowany na odcinku Domaszków−Tarchalice, doprowadzi od odsunięcia wału od brzegów rzeki, po jej prawej stronie, na odcinku siedmiu kilometrów. W ten sposób Odra zyska na tym odcinku blisko 600 hektarów, zniknie przewężenie dla przepływu wielkich wód, a to zmniejszy ryzyko przerwania wałów i zalania obu miejscowości. Zyska na tym również przyroda, szczególnie lasy, które dominują na obszarze objętym projektem (87% jego powierzchni).

Projekt będzie realizowany przez administrację publiczną, DZMiUW. Wojewoda dolnośląski, Aleksander Marek Skorupa, który był obecny w miniony piątek na konferencji inaugurującej rozpoczęcie robót budowalnych, podkreślił, że projekt jest przykładem konstruktywnej współpracy między organizacją ekologiczną a sektorem publicznym. Dodał, że jest to świetny przykład tego, że można chronić jednocześnie ludzi i przyrodę. Zadeklarował też, że jest przeciwnikiem zabudowy terenów bezpośrednio zagrożonych powodzią.

Mamy nadzieję, że projekt Domaszków−Tarchalice zachęci instytucje odpowiedzialne za zarządzanie wodami śródlądowymi do wdrażania takich rozwiązań w szerszej skali – mówi Nieznański. − Wzdłuż polskich rzek nie brakuje terenów, na których woda może rozlać się bezpiecznie zmniejszając zagrożenie dla obszarów zurbanizowanych. Te tereny należy wyznaczyć i stopniowo włączać do sytemu ochrony przed powodzią m.in. poprzez rozszerzanie rozstawu obwałowań lub budowę suchych polderów. Nasz projekt pokazuje że jest to możliwe i korzystne dla ludzi i dla środowiska. W sposób przyjazny dla przyrody możemy zarządzać rzekami, naprawiając błędy, które zostały popełnione w ostatnich dziesięcioleciach.

 

Źródło: Ekologia.pl fot. © WWF Polska / Jacek Czepnik

Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12