25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Strona Miry

Odra odzyska cenne tereny zalewowe

Odra odzyska tereny zalewowe poprzez odsunięcie wałów przeciwpowodziowych od koryta rzeki. Podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych na odcinku Domaszków-Tarchalice. Projekt jest przykładem do naśladowania w całej Polsce, wszędzie tam, gdzie jeszcze można przywrócić obszary zalewowe, na których rzeka mogłaby swobodnie i bezpiecznie rozlewać swoje wody obniżając zagrożenie powodzią na terenach zabudowanych – przekonuje organizacja WWF Polska.

− W 2000 roku WWF Polska przygotował specjalny „Atlas obszarów zalewowych Odry”, w którym dla całej doliny Odry wyznaczono miejsca zagrożone powodzią i w którym wstępnie wskazano na potrzebę odsunięcia wałów – wyjaśnia Piotr Nieznański z WWF Polska. − Cztery lata później w gminie Wołów dotkliwie dotkniętej powodzią z 1997 roku przedstawiliśmy naszą wizję rozwiązania problemu związanego z potrzebą poprawy bezpieczeństwa powodziowego. W rezultacie miejscowy samorząd postanowił o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny Odry między miejscowościami Domaszków i Tarchalice na cele przeciwpowodziowe. To z kolei umożliwiło nam przygotowanie dokumentacji projektowej dla odsunięcia obwałowań i stworzenia dodatkowej naturalnej retencji dolinowej oraz uzyskanie pozwoleń budowlanych, dzięki którym nastąpiło rozpoczęcie inwestycji.

Przygotowanie projektu technicznego było możliwe dzięki zaangażowaniu finansowemu Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). W celu realizacji tego projektu już w 2006 roku WWF Polska podpisał umowę o współpracy w tym zakresie z RZGW Wrocław i Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych (DZMiUW). Dodatkowo stworzył wspólną Radę projektu, która na bieżąco nadzorowała przygotowanie projektu poszerzenia rozstawu obwałowań. W skład tej Rady, weszli przedstawiciele samorządów, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) z Wrocławia, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw, lokalnych NGO, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, DZMiUW oraz WWF Niemcy i DBU. Pozwoliło to na bieżące reagowanie na pojawiające się konflikty oraz dostosowanie projektu do lokalnych uwarunkowań.

Projekt, który jest realizowany na odcinku Domaszków−Tarchalice, doprowadzi od odsunięcia wału od brzegów rzeki, po jej prawej stronie, na odcinku siedmiu kilometrów. W ten sposób Odra zyska na tym odcinku blisko 600 hektarów, zniknie przewężenie dla przepływu wielkich wód, a to zmniejszy ryzyko przerwania wałów i zalania obu miejscowości. Zyska na tym również przyroda, szczególnie lasy, które dominują na obszarze objętym projektem (87% jego powierzchni).

Projekt będzie realizowany przez administrację publiczną, DZMiUW. Wojewoda dolnośląski, Aleksander Marek Skorupa, który był obecny w miniony piątek na konferencji inaugurującej rozpoczęcie robót budowalnych, podkreślił, że projekt jest przykładem konstruktywnej współpracy między organizacją ekologiczną a sektorem publicznym. Dodał, że jest to świetny przykład tego, że można chronić jednocześnie ludzi i przyrodę. Zadeklarował też, że jest przeciwnikiem zabudowy terenów bezpośrednio zagrożonych powodzią.

Mamy nadzieję, że projekt Domaszków−Tarchalice zachęci instytucje odpowiedzialne za zarządzanie wodami śródlądowymi do wdrażania takich rozwiązań w szerszej skali – mówi Nieznański. − Wzdłuż polskich rzek nie brakuje terenów, na których woda może rozlać się bezpiecznie zmniejszając zagrożenie dla obszarów zurbanizowanych. Te tereny należy wyznaczyć i stopniowo włączać do sytemu ochrony przed powodzią m.in. poprzez rozszerzanie rozstawu obwałowań lub budowę suchych polderów. Nasz projekt pokazuje że jest to możliwe i korzystne dla ludzi i dla środowiska. W sposób przyjazny dla przyrody możemy zarządzać rzekami, naprawiając błędy, które zostały popełnione w ostatnich dziesięcioleciach.

 

Źródło: Ekologia.pl fot. © WWF Polska / Jacek Czepnik

Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12