Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Strona Miry

Nowe zasady segregowania odpadw komunalnych. 

W zwizku z zapytaniami ze strony mieszkacw, odnonie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadw komunalnych, przedstawiamy wskazwki w tym obszarze. 
rdo: http://naszesmieci.mos.gov.pl
Gwne cele ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie segregacji odpadw przez mieszkacw oraz zmniejszenie iloci skadowanych odpadw komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwiania. Ponadto Polska jest zobowizana do osignicia odpowiednich poziomw ograniczenia masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji, kierowanych do skadowania (do 16 lipca 2020 r. – do nie wicej ni 35%), a take poziomw recyklingu, przygotowania do ponownego uycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szka (do 31 grudnia 2020 r. – 50%), a take innych ni niebezpieczne odpadw budowlanych i rozbirkowych (do 31 grudnia 2020 r. – 70%).
Regulaminy utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy powinny zachca i zapewnia osignicie ww. celw. Gminy powinny zapewni pozyskanie surowcw o jak najlepszej jakoci, ale bez nadmiernych obcie dla mieszkacw i rodowiska (np. zuycie wody do mycia okrelonych rodzajw odpadw). Brak jest technologicznego uzasadnienia wprowadzania dodatkowych wymaga dla mieszkacw dotyczcych np. mycia odpadw opakowaniowych przed ich wyrzuceniem do mieci, szczeglnie w sytuacji, gdy takie wymagania nie s stawiane przez podmioty przetwarzajce odpady.
Ponadto, w ramach uatwienia pozbywania si przez mieszkacw odpadw, spdzielnie i wsplnoty mog wykorzystywa zsypy do zorganizowania odbierania odpadw komunalnych. Np. odpady zmieszane mog by wyrzucane do zsypw, natomiast odpady posegregowane do odpowiednich pojemnikw ustawianych dla mieszkacw w najbardziej dogodnych i oglnie dostpnych miejscach.
Zasady optymalnej segregacji
Najlepszym sposobem segregowania odpadw jest umieszczenie ich w oddzielnych pojemnikach:

Papier - pojemnik niebieski. 

  
rdo: http://naszesmieci.mos.gov.pl

Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik ty. 

 
rdo: http://naszesmieci.mos.gov.pl
Zaleca si zgnie tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

Szko opakowaniowe - pojemnik zielony.

 
rdo: http://naszesmieci.mos.gov.pl
Zaleca si wrzuca opakowania oprnione z produktu, bez zakrtek, stara si nie tuc szka.

Odpady „zielone” - rolinne - pojemnik brzowy. 

  
rdo: http://naszesmieci.mos.gov.pl

Odpady zmieszane - pojemnik czarny.

 

rdo: http://naszesmieci.mos.gov.pl

Zmiejszenie tej iloci odpadw obniy koszty i przyczyni si do poprawy stanu rodowiska.

Najmniej korzystnym sposobem selektywnego zbierania odpadw, m.in. ze wzgldu na dodatkowe koszty zwizane z pniejsz ich segregacj, jest zbieranie do dwch pojemnikw (podzia na odpady tzw. suche i mokre).
Niezwykle istotnym uzupenieniem systemu zbierania odpadw s punkty selektywnego zbierania odpadw komunalnych.
Odpadami komunalnymi, ktre mog by przekazywane do punktu, s:
odpady poremontowe i budowlane;
odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposaenie wntrz, itp.);
zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodwki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.);
zuyte baterie i akumulatory;
przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.;
opony;
odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostaoci farb, lakierw,  rozpuszczalnikw, kwasw, olejw, pynw do chodnic, itp.).
Gminy powinny rozway rwnie zagospodarowanie innych ni wymienione rodzajw odpadw, np. w sytuacji duej iloci powstajcych popiow zapewni ich selektywne zbieranie od wacicieli nieruchomoci.
rdo: http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac
 

Archiwum aktualnoci

2018 1 2 3

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12