25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Europejscy ministrowie dziś i jutro zadecydują o przyszłości ryb

Podczas odbywającego się 25 i 26 lutego posiedzenia, Rada Ministrów UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa zadecyduje o dalszym losie Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb.).

W czasie jej obrad ministrowie z krajów Wspólnoty dopracują własne stanowisko dotyczące kształtu reformowanej obecnie polityki. Podczas głosowania na początku lutego, Parlament Europejski uwzględnił już apel 150 000 obywateli o pro środowiskową zmianę w zarządzaniu rybołówstwem. Teraz organizacja ekologiczna WWF apeluje o to, aby ten pozytywny kierunek zmian został również odzwierciedlony w decyzji Rady Ministrów.

Podczas spotkania unijni ministrowie, odpowiedzialni za rybołówstwo przygotują stanowisko, w którym określą jak ich zdaniem powinno wyglądać zarządzanie rybołówstwem w najbliższej dekadzie. Istnieją jednak obawy, że propozycja Rady będzie znacząco różnić się od stanowiska, które znalazło się w raporcie przygotowanym przez posłankę sprawozdawcę - Ulrike Rodust i które zostało poparte przez europarlament zdecydowaną większością głosów.

Mamy nadzieję, że ministrowie wykorzystają spotkanie w Brukseli, aby wypracować taką wersję Wspólnej Polityki Rybołówstwa, która uwzględni głos obywateli – mówi Piotr Prędki z WWF Polska. – Tysiące Europejczyków, w tym Polaków, podpisało się pod apelami do Komisji Europejskiej i do Parlamentu. Dlatego nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której ministrowie podejmują decyzję niezgodną z oczekiwaniami społeczeństwa.

Wypracowanie przez unijnych ministrów pro środowiskowej propozycji reformy WPRyb. pozwoli nie tylko na odbudowę przełowionych obecnie populacji ryb, ale przyniesie także wymierne zyski ekonomiczne i społeczne. Jak wynika z przygotowanego na zlecenie WWF opracowania „Społeczno-ekonomiczne korzyści gruntownej reformy rybołówstwa Unii Europejskiej” odbudowa 43 stad ryb do stabilnych poziomów do roku 2022 pozwoli na zwiększenie połowów o 3,5 mln ton rocznie oraz stworzenie dodatkowo 100 tysięcy nowych miejsc pracy. Na skutek pozytywnych zmian zyski polskiego sektora rybołówstwa mogą wzrosnąć o 10 do 20%, a wyładunki ryb nawet o 45 tysięcy ton rocznie.

Oczekujemy od ministrów, że podejmą decyzje, które pozwolą na powstrzymanie przełowienia stad ryb do roku 2015 i ich odbudowę do stabilnych poziomów do roku 2020 – dodaje Prędki. – Aby tak się stało konieczne jest, aby nowa polityka wymuszała stworzenie długoterminowych planów zarządzania dla wszystkich poławianych gatunków ryb przy udziale rybaków i innych zainteresowanych stron oraz promowała selektywne metody połowów.

WWF przypomina też, że prawie połowa atlantyckich i blisko 90% śródziemnomorskich stad ryb jest nadmiernie eksploatowana lub przełowiona. Jeśli nie dostosujemy wielkości połowów do ilości dostępnych ryb, już w połowie XXI wieku liczebność większości populacji gwałtownie spadnie, co uniemożliwi ich eksploatację przez sektor rybołówstwa. W rezultacie braku gruntownych zmian w sposobie zarządzania rybołówstwem ryby znikną z naszych stołów i nastąpi drastyczny wzrost bezrobocia wśród społeczności nadmorskich.

Szczegółowe informacje:

WWF wzywa Ministrów ds. Rybołówstwa Unii Europejskiej do poparcia wymienionych poniżej elementów stanowiska Parlamentu Europejskiego podczas obrad Rady Ministrów ds. Rybołówstwa Unii Europejskiej:
1. Zagwarantowanie, że do roku 2015 śmiertelność połowowa zostanie ustalana na poziomie umożliwiającym odbudowę zasobów najpóźniej do roku 2020 powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego zrównoważonego połowu (MSY) i utrzymania zasobów na tym poziomie (Artykuł 2 propozycji Komisji, Poprawka #60 w rezolucji Parlamentu Europejskiego).

2. Stworzenie do roku 2017, w oparciu o doradztwo naukowe, wieloletnich planów zarządzania zawierających środki techniczne umożliwiające odbudowę oraz utrzymanie populacji na poziomie umożliwiającym uzyskanie maksymalnego zrównoważonego połowu MSY (Artykuł 9 propozycji Komisji, Poprawka #105 w rezolucji Parlamentu Europejskiego).

3. Wzmocnienie współpracy na poziomie regionalnym w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami, poprzez zapewnienie wspólnych działań państw członkowskich regionu na rzecz wdrożenia odpowiednich środków technicznych (Artykuł 17 propozycji Komisji, Poprawka #121 w rezolucji Parlamentu Europejskiego).

4. Wdrożenie działań na rzecz zapobiegania i ograniczania do minimum odrzutów poprzez ustalenie szczegółowego harmonogramu ich realizacji (Artykuł 3 i 15 propozycji Komisji, Poprawki #61, 119, 235 w rezolucji Parlamentu Europejskiego).

5. Zapewnienie, że pomoc finansowa na rzecz promowania zrównoważonych praktyk rybackich dostępna jest jedynie dla podmiotów działających zgodnie z zasadami Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Pomoc finansowa nie powinna być przyznawana podmiotom, które nie przestrzegły zasady WPRyb w przeszłości lub działają w sposób zagrażający populacjom ryb lub/i ekosystemom morskim i bioróżnorodności (Artykuł 51 w propozycji Komisji i Parlamentu, poprawka #199 w rezolucji Parlamentu Europejskiego).

6. Wprowadzenie możliwości zmniejszenia kwot połowowych oraz zawieszenia pomocy finansowej dla państw członkowskich w przypadku niewdrożenia środków technicznych na rzecz zrównoważonego rybołówstwa (Artykuł 16 propozycji Komisji, Poprawka #264 w rezolucji Parlamentu Europejskiego).

7. Zapewnienie ambitnej polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w zakresie rybołówstwa. Unia Europejska powinna działać zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami oraz celami określonymi w Artykułach 2, 3 i 4 WPRyb (Artykuł 39 propozycji Komisji, Poprawka #161 w rezolucji Parlamentu Europejskiego).

 Źródło: WWF

Więcej na temat ochrony środowiska i monitoringu strefy nadbałtyckiej na stronie 6 edycji programu Międzynarodowe Sprzatanie Bałtyku 2012.

Więcej o ochronie bioróżnorodnosci mórz i oceanów pod adresem: www.ocean2012.eu.

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12