Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Strona Miry

Atmosfera Ziemi, mimo duego napywu gazw cieplarnianych, zachowaa stabiln zdolno do samooczyszczania - wynika z bada poziomu rodnikw hydroksylowych, odpowiadajcych za niszczenie duej czci gazw cieplarnianych, przeprowadzonych przez midzynarodowy zesp naukowcw, kierowany przez badaczy z amerykaskiej rzdowej agencji National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). O badaniach poinformowa portal NOAA.

Midzynarodowy zesp badawczy, kierowany przez naukowcw z NOAA, ustali i globalny poziom rodnikw hydroksylowych, wspomagajcych samooczyszczanie si atmosfery z najgroniejszych gazw cieplarnianych - poza dwutlenkiem wgla - ronie i spada o kilka procent w stosunku rok do roku - nie za waha si o okoo 25 proc. jak wczeniej przypuszczano.

Rnice wynoszce 25 proc. bray si z przekonania naukowcw i "gorszy rok", skutkujcy duym wypywem gazw cieplarnianych do atmosfery powoduje z kolei tworzenie duych iloci grup hydroksylowych dla ich neutralizacji.

"Nowe pomiary poziomu rodnikw hydroksylowych daj badaczom lepszy wgld w proces oksydacji lub poziomu samooczyszczania atmosfery. Wiemy obecnie, e jej zdolno do pozbywania si wielu typw zanieczyszcze jest stabilna. To fundamentalna zdolno atmosfery, ktrej poziom nie by dotychczas potwierdzony" - twierdzi autor bada Stephen Montzka, gwny chemik w Global Monitoring Division w laboratorium NOAA w Boulder, stan Kolorado.

Montzka dodaje, e kilkuprocentowe rnice poziomu rodnikw hydroksylowych oznaczaj, e nawet "zy rok" z du iloci gazw cieplarnianych oznacza jedynie niewielki wzrost poziomu tyche rodnikw.

Pomiary rodnikw hydroksylowych s trudne, poniewa formuj si one i zanikaj bardzo szybko; jak mwi Montzka "czas ich trwania wynosi okoo sekundy i wystpuj w bardzo niskich steniach". Ilo rodnikw hydroksylowych obliczono wic, mierzc spadek poziomu chloroformu metylowego (1,1,1-trjchloroetanu) w atmosferze. W jego rozkadzie bior udzia rodniki hydroksylowe.

Ten szkodliwy gaz emitowany by w duych ilociach do pocztku lat 90., kiedy to zakazano jego produkcji i uywania na terenie Unii Europejskiej i USA. Nie wszystkie jednak kraje zrezygnoway z uywania chloroformu metylowego - produkuj go jeszcze zakady m.in. w Chinach i Azji Poudniowo-Wschodniej. Wyliczajc ilo chloroformu metylowego wyemitowanego do atmosfery z tych zakadw w cigu roku i ilo chloroformu metylowego obecnego w kocu roku w atmosferze, obliczono ilo tworzonych i zanikajcych rodnikw hydroksylowych.

Rodniki te niszcz tak istotne dla globalnego ocieplenia gazy jak metan, tlenek wgla, dwutlenek siarki czy wglowodory. Nie bior one udziau w przemianach dwutlenku wgla, tlenku azotu i chlorofluorowglowodorw (CFC).

rdo: PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualnoci

2018 1 2 3

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12